Conductive and Hydrophilic Polypyrrole Modified Membrane Cathodes and Fouling Reduction in MBR

Lifen Liu, Jiadong Liu, Gao Bo, Fenglin Yang, John Crittenden, Yongsheng Chen, Journal of Membrane Science, 2013, (429) 252–258, DOI: 10.1016/j.memsci.2012.11.066.