Perfluorooctanoic Acid Degradation Using UVāˆ’Persulfate Process: Modeling of the Degradation and Chlorate Formation

Yajie Qian, Xin Guo, Yalei Zhang, Yue Peng, Peizhe Sun, Ching-Hua Huang, Junfeng Niu, Xuefei Zhou, and John C. Crittenden, Environmental Science and Technology, 2015, DOI: 10.1021/acs.est.5b03715.