Nanoscale Analysis for Designing Nanomaterials for Environmental Applications

John C. Crittenden, Yongsheng Chen, Xiaoyang Meng, Yue Peng, Jinming Luo, Guangshan Zhang, Xubiao Luo, Wen Zhang, Junfeng Niu, Qizhou Dai, presented at the International Water Association (IWA) Nano and Water Regional Conference, Dalian, China, May 20 – 23, 2015. Download PDF (~4.2 MB)