Electrochemical Oxidation of Ofloxacin Using a TiO2-based SnO2-Sb/Polytetrafluoroethylene Resin-PbO2 Electrode: Reaction Kinetics and Mass Transfer Impact

Ruzhen Xie, Xiaoyang Meng, Peizhe Sun, Junfeng Niu, Wenju Jiang,Lawrence Bottomley, Duo Li, Yongsheng Chen, John C. Crittenden,”Electrochemical Oxidation of Ofloxacin Using a TiO2-based SnO2-Sb/Polytetrafluoroethylene Resin-PbO2 Electrode: Reaction Kinetics and Mass Transfer Impact,” 2016, Applied Catalysis B: Environmental, 203 (2017), 515–525, DOI:  10.1016/j.apcatb.2016.10.057.

For More Information Contact

Brent Verrill, Communications Manager, BBISS