Bibliometric Analysis of Insights into Soil Remediation

Guozhu Mao, Tongtong Shi, Shu Zhang, John C. Crittenden, Siyi Guo, Huibin Du, “Bibliometric Analysis of Insights into Soil Remediation,” 2018, Journal of Soils and Sediments, 18 (7), 2520–2534, DOI: 10.1007/s11368-018-1932-4.

For More Information Contact

Brent Verrill, Communications Manager, BBISS