Electrocatalytic Dechlorination of Halogenated Antibiotics via Synergistic Effect of Chlorine-cobalt Bond and Atomic H*

Tian Liua, Jinming Luo, Xiaoyang Meng, Liming Yang, Bin Liang, Meijun Liu, Chengbin Liu, Aijie Wang, Xia Liu, Yong Pei, Jili Yuan, John C. Crittenden, “Electrocatalytic Dechlorination of Halogenated Antibiotics via Synergistic Effect of Chlorine-cobalt Bond and Atomic H*,” 2018, Journal of Hazardous Materials, 358, 294–301, DOI:  10.1016/j.jhazmat.2018.06.064.

For More Information Contact

Brent Verrill, Communications Manger, BBISS