Insight into Chloride Effect on the UV/Peroxymonosulfate Process

Ying-Hong Guan, Jun Ma, Deng-Ke Liu, Zhao-fan Ou, Weiqiu Zhang, Xing-Long Gong, Qiang Fu, John C.Crittenden, “Insight into Chloride Effect on the UV/Peroxymonosulfate Process,” 2018, Chemical Engineering Journal, 352, 477-489, DOI:   10.1016/j.cej.2018.07.027.

For More Information Contact

Brent Verrill, Communications Manager, BBISS