Electrochemical Oxidation and Advanced Oxidation Processes Using a 3D Hexagonal Co3O4 Array Anode for 4-Nitrophenol Decomposition Coupled with Simultaneous CO2 Conversion to Liquid Fuels via a Flowerlike CuO Cathode

Jian-Ping Zou, Ying Chen, Shan-Shan Liu, Qiu-Ju Xing, Wen-Hua Dong, Xu-Biao Luo, Wei-Li Dai, Xiao Xiao, Jin-Ming Luo, John C. Crittenden, “Electrochemical Oxidation and Advanced Oxidation Processes Using a 3D Hexagonal Co3O4 Array Anode for 4-Nitrophenol Decomposition Coupled with Simultaneous CO2 Conversion to Liquid Fuels via a Flowerlike CuO Cathode,” 2019, Water Research, 150, 330-339, DOI:  10.1016/j.watres.2018.11.077.

For More Information Contact

Brent Verrill, Communications Manager, BBISS