Opportunities for Nanotechnology to Enhance Electrochemical Treatment of Pollutants in Potable Water and Industrial Wastewater – a Perspective

Sergi Garcia-Segura, Xiaolei Qu, Pedro J. J. Alvarez, Brian P. Chaplin, Wei Chen, John C. Crittenden, Yujie Feng, Guandao Gao, Zhen He, Chia-Hung Hou, Xiao Hu, Guibin Jiang,  Jae-Hong Kim, Jiansheng Li, Qilin Li, Jie Ma, Jinxing Ma, Alec Brockway Nienhauser, Junfeng Niu, Bingcai Pan, Xie Quan, Filippo Ronzani, Dino Villagran, T. David Waite, W. Shane Walker, Can Wang, Michael S. Wong, Paul Westerhoff, “Opportunities for Nanotechnology to Enhance Electrochemical Treatment of Pollutants in Potable Water and Industrial Wastewater – a Perspective,” 2020, Environmental Science: Nano, DOI:10.1039/D0EN00194E.

For More Information Contact

Brent Verrill, Research Communications Program Manager, BBISS